نظرسنجی

نام(الزامی)
سهولت دسترسی و برقراری ارتباط با واحد خدمات پس از فروش
مناسب بودن نحوه برخورد کارکنان واحد خدمات پس از فروش
مناسب بودن سرعت عمل پرسنل و پاسخگویی در هنگام پذیرش و تحویل دستگاه
مناسب بودن فاصله زمانی درخواست خدمات تا زمان ارائه خدمات
مناسب بودن توانمندی ، تسلط و دانش فنی واحد خدمات در زمینه خدمات ارائه شده
انطباق کلی خدمات با انتظارات شما
مناسب بودن تبلیغات واحد خدمات بر روی کالای ارائه شده به شما
میزان پیگیری واحد خدمات در سرانجام رساندن خدمت به شما