اعطای نمایندگی

شرایط اعطای نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش  :

مجوز فعالیت ( پروانه کسب)

داشتن کارت بازرگانی

ثبت شده در سامانه افق

ضمانت نامه

سند و یا اجاره نامه ملک (حداقل 3 سال حق فعالیت)

اشخاص حقیقی و حقوقی بایستی در اداره مالیات ثبت شده و دارای کد رهگیری باشند ( داشتن اساس نامه ، شرکت نامه ، آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات )